جديد الموقع
...المزيد
 
فيسبوك  تغريد   أرسل إلى صديق  آر إس إس  
 
Facebook انضم لنا على
 
ÙÙ Ùجدت٠حÙÙÙ ÙÙشاÙÙÙÙ Ù٠اÙÙÙÙعØ
ÙعÙ
Ùا
 
القائـمة البريدية
ادخل بريدك الاكتروني(الإيميل) هنا لتلقي رسائل من أسرة الموقع
 
 
27050424295

اÙسÙا٠عÙÙÙÙ ÙرحÙØ© اÙÙÙ
اÙا بÙتب ÙØ®Ùاص تÙÙÙر٠اتش٠ÙدÙاغ٠ÙÙÙت ÙÙ Ùتر اÙتÙÙÙر Ùبرض٠ÙØ´ عارÙØ© اÙص٠ÙØ­Ù
اÙا عÙد٠28 سÙØ© ÙÙÙÙصÙØ© ع٠زÙج٠بس Ùسة ÙحصÙØ´ Ø·Ùا٠ÙعÙد٠بÙت عÙدÙا سÙØ©ÙراÙعة Ø®Ùع عشا٠ÙÙ ÙØ´ راض٠ÙÙÙص٠باÙÙعرÙ٠اÙÙÙ٠حص٠بÙÙا ÙشاÙÙ ÙبÙرة اÙÙ ÙغÙØ· ÙÙا ÙÙÙ Ø­ÙÙ ÙتÙر ÙÙ٠دÙÙÙت٠بÙحاÙÙ ÙصÙØ­ ÙعاÙز Ùرجع تاÙÙ Ù٠دة ÙÙÙ ÙاÙ٠عرÙت ÙÙ٠ا٠سبب اÙØ®ÙاÙات ÙاÙÙشاÙ٠د٠ا٠Ùا٠ÙÙ Ùاحدة تاÙÙØ© ÙÙ Ø­Ùات٠ÙاÙÙ Ùا٠ÙعرÙÙا ع٠طرÙ٠شغÙÙ ÙÙا٠بÙÙÙع اÙدبÙØ© ÙÙ٠برة ÙÙÙا Ùج٠اÙبÙت ÙÙبسÙا تاÙÙ ÙÙا٠اÙÙ ÙÙا ÙÙ٠اÙÙÙضÙع ÙÙدخ٠Ù٠جÙاز ÙÙ ÙاحÙتÙا ÙاÙÙ Ùاتحت٠ÙÙ Ùدة راح ÙÙسحب
اÙÙØ´ÙÙØ© بÙ٠اÙÙ Ùا٠ÙÙÙÙ Ùع اÙÙÙت اÙس٠اÙÙ٠عÙÙÙ ÙÙا ÙÙÙ ÙÙضÙع اÙØ®ÙاÙØ© دة صعب اÙ٠اÙ٠اÙدر اÙسا٠ÙاساÙح٠عÙÙÙ ÙÙÙا٠احساس٠بÙÙÙÙ٠ا٠Ùا٠ÙÙ ÙابÙÙÙ٠اÙتر ÙÙ Ùدة بس Ù٠اÙÙد ÙاÙÙØ´
اÙا بصراحة ÙعÙدتش بث٠ÙÙÙ ÙÙا بصدÙÙ ÙÙØ´ عارÙØ© اÙÙر ÙبعدÙ٠اÙ٠اÙÙÙ ÙضÙÙ٠اÙÙ ÙاÙعÙÙØ´ Ùدة تاÙÙ
اÙا ÙÙت عارÙØ© Ùب٠Ùا اتجÙز٠اÙÙ Ùا٠ÙÙÙ Ùاض٠بس ÙÙÙت ÙÙÙس٠اÙا ÙØ´ Ùاحسب٠عÙÙ٠اÙا اÙÙÙ ÙخصÙÙ ÙÙ Ù٠بداÙØ© Ùا عرÙÙÙ ÙاتجÙزÙ٠حاسة احساس Ùحش اÙ٠احساس باÙØ®ÙاÙØ© ÙاÙ٠ضربÙÙ Ù٠ضÙر٠ÙاÙا ÙاÙØ­Ùد ÙÙÙ ÙاÙÙتش ÙÙصرة Ùعا٠Ù٠ا٠حاجة ÙبشÙادت٠Ù٠اÙÙا ÙبشÙادة اÙجÙÙع
ÙØ´ عارÙØ© اخد Ùرار ÙÙا اتصر٠ازا٠ارجÙÙ٠تساعدÙÙÙ
ارسل بلاغ  اضافة تعليق [2]
قلبي معاك     (3)
20120245144

سأظ٠أحب٠ÙÙÙا تÙزÙت Ù٠اÙØ£Ùتظار Ùسأظ٠أÙاجÙÙ Ù٠غرÙب اÙØ´Ùس ÙÙØ·Ùع اÙÙÙارÙستأتÙÙÙ Ù٠اÙÙجر Ø´Ùس٠تجتاحÙÙ ÙاÙأعصار ÙÙÙساب شعاع حب٠Ù٠دÙÙ ÙØ«Ù Ùاء اÙØ£ÙÙار ÙÙÙØ£ عÙÙ٠ضÙاء ÙÙØ´Ù ÙÙ ÙÙ Ùا ب٠Ù٠أسرار
ÙسائÙ٠سÙر Ùا ÙÙضÙضÙÙ
ارسل بلاغ  اضافة تعليق [2]
قلبي معاك     (1)
27020143282

اÙا بجد Ùستغرب٠ÙÙس٠اÙا ÙÙ ÙÙرب Ù٠حد ٠احس اÙÙ ÙرÙب ÙÙÙ Ùجا٠بÙÙÙ٠بÙبعد عÙÙ Ù ÙØ´ عارÙ٠اÙ٠اÙسبب اÙÙØ´ÙÙ٠ا٠د٠بÙØ´ÙاÙÙÙ ÙÙ ÙÙس٠٠بحس اÙÙ ÙÙ٠عÙب , اÙا شخصÙÙ ÙحبÙب٠جدا بÙ٠صحاب٠٠Ù٠اÙشغ٠٠ÙØ´ بÙحص٠Ùد٠ابدا غÙر ÙÙ٠بحس اÙÙ ÙرÙب٠Ù٠حد بس بصراح٠اÙا اÙÙØ´ÙÙ٠د٠بتحصÙÙ Ùع اÙÙاس اÙ٠بعرÙÙÙ Ù٠عÙ٠اÙÙت بس اÙا ÙÙتÙد٠جدا احساس اÙحب ٠ا٠حد ÙÙت٠بÙÙ Ù Ùحس
ارسل بلاغ  اضافة تعليق [6]
قلبي معاك     (8)
10090950428

ÙحشتÙÙ Ùا عÙÙ Ùا رب تÙÙ٠بخÙر ÙÙÙÙ٠عÙد سعÙد عÙÙÙ ÙÙا رب تÙÙ٠عاÙØ´ Ùرتاح
ارسل بلاغ  اضافة تعليق [7]
قلبي معاك     (2)
16030649789

انا زعلانة منك اوي
ومكنتش اتخيل انك تبقى سبب في كل الحزن الي انا فيه وبحاول اخرج منه
كنت حاجة حلوة اوي دخلت حياتي .. كنت بطمن وانت موجود حتى لو مقلتليش اي حاجة .. ومكنتش متأكدة انك بتحبني .. بس كنت بحب تبقى حواليا
ليه عملت كدة .. ليه زعلتني بالطريقة دي وانا
معملتش ليك اي حاجة وحشة ..
انت مشوحاسس بالغلط الي عملته .. حتى معتذرتش مع انك اعتذرت على غلطات اتفه من كدة .. يبقى انت كنت بتعتذر زمان علشان تكسبني بس ووالي شيفاه منك دلوقتي هو الحقيقة
لا بتعتذر ولا بتقول شكرا .. وكل الي بتعمله انك عايش دور الضحية ..
كل ما يوحشني الي طريقتكوبتاعة زمان بفتكر انهت كانت تمثيل وكذب ..
ومتحاولش تلفت نظري تاني لاني مبقيتش عاوزة اشوفك اصلا .. كنت ممكن احبك .. كنت ممكن تخليني احبك بس انت خليتني احسب كل تصرف وكل كلمة وافضل اني ابعد عنك لاني بحب نفسي اكتر ومش هحترم نفسي وانا بعرضها للاهانة من حد حتى لو كان بيقول انه بيحبني
ياريت لو انت متعود تعمل كدة سيبني في حالي وروح اعمل طريقتك دي مع حد تاني مش لازم انت . سيبني يمكن الاقي حد ميخوفنيش ويزعلني زي ما عملت .. ويمكن ملاقيش بس على الاقل اكون مأهنتش نفسي
ارسل بلاغ  اضافة تعليق [0]
قلبي معاك     (0)
10060217322

اÙا ÙØ´ÙÙت٠ÙØ´ÙÙØ© غرÙبة ÙÙÙس٠اÙاÙÙ Ø­Ù.. جد٠Ù٠اÙا بÙØ´ÙÙÙÙ Ùا٠بÙبÙسÙÙ ÙÙحضÙÙÙ.. Ùا اÙا Ø­ÙÙدت٠بس بعد Ùد٠حسÙت اÙÙ ÙØ´ بÙحضÙ٠عاد٠ÙØ£ ÙاÙ٠حاÙÙ ÙÙبÙÙÙ ÙÙ ÙÙÙ ÙÙÙÙÙ٠بس بطرÙÙØ© تاÙÙØ© \" استثرتÙ\" .Ø Ø·Ø¨Ø¹Ø§ اÙا اتعجبت.. ÙاتÙزعت.. ÙÙابÙÙت ارÙØ­ ÙÙ.. بس بÙ٠بÙسأ٠عÙÙا ÙÙÙا Ùاحظ غÙاب٠Ùا٠اÙ٠بحÙÙ Ùصحاب٠اÙ٠بÙبÙسÙÙ ÙاÙÙÙ ÙاÙÙÙÙ ÙÙا٠غÙØ· عÙشا٠اÙا صحاب٠ÙØ´ ÙحترÙÙÙ.. ÙÙ ÙاÙرÙÙ ÙØ´ عارÙØ© ÙÙØ´ حسة ÙÙØ´ ÙاÙÙØ©.. بس اÙا ÙاÙÙØ© Ù٠حاجة.. اÙÙØ´ÙÙØ© ا٠جدت٠تشتÙ٠اÙÙ Ùا ازÙرÙÙ ÙÙÙ ÙÙاÙ.. ÙÙراÙب٠ÙÙ Ø´ÙÙØ© ÙÙÙÙÙÙ٠ع٠صÙØ© اÙرح٠ÙاÙÙ ÙØ´ بزÙر جدت٠Ùجد٠.. ÙÙØ´ عارÙØ© اعÙ٠اÙÙ.. Ù٠رحت ÙÙØ£ÙبÙÙ ÙÙÙÙÙ٠اÙت٠ÙØ´ بتÙج٠عÙشا٠صحاب٠ÙاÙÙÙÙ ÙÙا٠ÙÙÙحاÙÙ ÙبÙسÙÙ Ùصاد اÙÙÙ.. ÙÙÙحاÙÙ ÙÙÙرد بÙا.. Ø£Ùا ÙتأÙدة.. ÙÙØ´ عارÙØ© اعÙ٠اÙÙ.. بدع٠ربÙا ÙÙدÙÙ ÙÙ ÙÙ ÙÙبÙ.. بس ÙØ´ ÙستحÙÙØ© اÙÙ٠بÙتÙا٠اÙ٠جاحدة بأÙÙÙ ÙÙØ´ بزÙرÙÙ.. أرج٠اÙاÙادة باÙÙ٠عÙÙÙÙ.... ..
ارسل بلاغ  اضافة تعليق [9]
قلبي معاك     (15)
16071230399

اÙا عاÙزة اÙÙÙ ÙÙ٠اÙصÙÙا ازاÙ
ارسل بلاغ  اضافة تعليق [5]
قلبي معاك     (0)
31050500511

حد ÙساعدÙÙ ÙتÙر تعباÙØ© ش٠اعÙ٠اÙا حبÙت Ùاحد ÙتÙر ÙاعطÙتة رÙØ­Ù ÙÙÙب٠ÙعÙر٠بس اÙا غÙطت Ùعة ضعÙت ÙداÙØ© ÙÙ Ùا صار اش٠بÙÙا غÙر اÙ٠حضÙÙ ÙباسÙ٠بس Ùا٠ضدد Ùبادئ تعت٠ÙاخÙاÙ٠اÙا ضعÙت ÙداÙØ© ÙÙÙÙ ÙاÙ٠حبÙت٠Ùا Ùدرت احÙÙÙÙ Ùا ش٠اعÙÙ Ù٠عارÙØ© Ù٠بحÙÙÙ٠اÙت حبÙبت٠عاد٠Ù٠بÙست٠ÙاداÙÙ ÙسÙا ÙÙÙ
ارسل بلاغ  اضافة تعليق [3]
قلبي معاك     (6)
03031224575

اÙسÙا٠عÙÙÙ٠اÙا ÙÙت Ø­ÙÙت Ùب٠Ùدة اÙÙ ÙÙت ÙخطÙبة ÙخطÙب٠سابÙ٠عشا٠اÙÙØ© اÙÙÙ٠ا٠بعد 6 Ø´ÙÙر ÙÙ ÙÙت Ùا سبÙÙ ÙاÙا بÙÙر ÙÙØ© ÙعÙر٠ÙاÙسÙتة Ù٠رجع ÙÙÙÙÙ ÙÙ Ùا٠ÙÙÙ ÙÙاÙ٠اÙا بعتذر ع٠اÙÙ٠حص٠Ùا٠غصب عÙØ© عشا٠ÙرضÙÙÙ ÙÙاÙ٠اÙØ© Ùسة بÙحبÙÙ ÙÙØ´ Ùادر ÙÙساÙÙ ÙÙÙÙØ´ Ùاحدة اخدت ÙÙاÙÙ Ùا٠اÙا Ùحشاة جداااااااا ÙعاÙز اÙ٠اسÙØ­ÙØ© بÙرصة تاÙÙØ© ÙÙاÙ٠اÙØ© ÙÙÙÙÙ ÙÙا Ùبس بصراحة اÙا ÙØ´ عارÙØ© اعÙ٠اÙØ© ÙÙدبش عÙÙÙ٠اÙا بحبة بس ÙراÙت٠اÙÙ٠اتÙاÙت ÙبعدÙ٠اÙÙضع بعد Ùدة ÙÙÙÙ٠عاÙ٠ازا٠اÙا ÙØ´ عارÙØ© ÙعÙ٠عÙاÙتة باÙÙÙ ÙاÙا عÙاÙت٠باÙÙØ© ÙتÙÙ٠اÙØ© طبعا اÙا Ùسة ÙÙÙÙتش ÙاÙÙ٠عشا٠حاسة اÙÙÙ ÙÙرÙضÙا اÙا Ùحتاجة اÙØ© ÙسبتÙ٠اÙÙÙا٠دة ÙØ´ عارÙØ© ازا٠اÙا صÙÙت صÙاة استخارة Ùا٠ربÙا Ù٠اÙعاÙ٠باÙÙات اÙا بحبة ÙÙÙستÙØ´ بس ÙØ´ عارÙØ© خاÙÙØ© ارجعÙØ© تاÙÙ ÙجرحÙÙ ÙÙسبÙÙ ÙØ´ عارÙØ© اعÙ٠اÙØ© ÙارÙت تÙÙÙÙÙ٠راÙÙÙ
ارسل بلاغ  اضافة تعليق [2]
قلبي معاك     (3)
09040757500

اÙسÙا٠عÙÙÙ٠اÙا ÙÙت Ùتبت ÙØ´ÙÙت٠ÙÙ Ùا٠شÙر Ùد٠باÙÙ ÙÙت ÙتزÙجة ÙحصÙ٠اجÙاض اربع Ùرات ÙظرÙÙ ÙعÙÙØ© ÙاÙدÙتÙر ÙاÙÙا اÙ٠صعب تÙÙÙ ÙÙÙ Ø®ÙÙØ© تاÙ٠دÙÙÙت٠Ùبدات عÙاج ÙÙدا ÙعÙÙ ÙاÙا ÙÙت ÙسÙرة Ùع جÙز٠بس Ù٠بÙÙ ÙÙز٠Ùصر ÙتÙÙر ÙاتجÙز Ù٠بÙت عÙÙ ÙÙا٠Ù٠غÙر Ùعر٠ÙاÙÙÙ ÙÙÙ٠عارÙÙÙ ÙعرÙت Ù٠اÙÙ٠ج٠ÙاÙÙ ÙÙاÙÙت اعÙØ´ Ùعا٠ÙØ´ÙÙت Ùرات٠ÙÙا٠خÙÙ ÙÙÙا د٠ÙÙ Ø®ÙاÙسÙØ© ÙÙص Ù٠جÙازÙ٠عرÙت Ùب٠ÙتخÙÙ ÙÙا ÙاÙت حاÙ٠ج٠ÙاÙÙ ÙÙا٠ÙدÙا٠ÙداÙ٠بس حسÙت اÙÙا دÙÙع تÙاسÙØ­ اÙÙÙÙ ÙÙÙت اÙعÙØ´Ù Ùعا٠بس ÙÙت ÙØ´ ÙسÙحا٠اÙÙÙÙ Ùرات٠دÙÙ ÙÙدت ÙÙعدت Ø´ÙرÙÙ ÙÙزÙت اÙا Ùصر عÙد اÙÙ٠اشÙÙÙÙ ÙÙÙا ÙÙÙÙØ´ ÙعرÙÙا ÙعرÙÙا ÙÙاÙÙÙÙ ÙÙÙا ÙÙسÙرÙ٠اÙÙ Ø­ÙÙ ÙاÙا ردضÙت بد٠بس ÙعرÙØ´ ÙÙت عاÙز٠اÙجع٠اÙÙÙÙ Ø·Ùب ÙÙÙ ÙرÙØ­ ÙزÙرÙا ÙÙعÙا رÙحت Ùعا٠ÙÙضÙت Ùاعدة سÙت٠ÙÙÙت بÙÙØ© اÙÙ ÙÙÙØ© ÙداÙÙا ÙساÙرÙا تاÙÙ Ùبدات اÙس٠عÙاج٠Ùع اÙدÙتÙر ÙبÙÙت عاÙزة اخÙ٠با٠شÙ٠اÙÙÙ٠ربÙا ÙرÙÙ٠بعدÙÙا بÙترة اÙ٠احÙ٠بحÙاÙÙ 7 Ø´ÙÙر بس ÙعرÙتش جÙز٠ÙÙÙت ببعد عÙ٠با٠طرÙÙØ© عشا٠ÙÙحصÙØ´ اجÙاض تاÙÙ ÙÙÙÙ Ùا٠ÙعدÙÙ ÙÙا عرÙت اÙ٠اتجÙز عÙÙا برغبت٠اÙØ·Ùب د٠اÙÙ ÙØ·ÙÙÙÙ ÙÙا احس اÙÙ ÙØ´ Ùدرة استÙر بس ÙÙ Ø·ÙÙ ÙÙا Ùا Ùعدت Ùعا٠اÙÙترة دÙ٠طبÙعÙØ© ÙØ·Ùبت ÙÙ٠اÙ٠اطÙÙ Ùاخترعت Ø®ÙاÙات ÙÙشاÙÙ ÙÙÙد ÙØ·Ùبت اÙز٠Ùصر ÙÙعÙا ÙاÙÙ ÙÙز٠عشا٠ÙصÙØ­Ù٠بس صÙÙت عÙ٠اÙØ·Ùا٠Ùبعد ÙÙاÙدة ÙÙÙ ÙرÙض ÙÙÙ Ø·ÙÙÙÙ ÙÙب٠ÙÙÙش٠عرÙت٠اÙ٠حاÙÙ ÙÙا٠ÙصدÙ٠اÙ٠بعÙÙ Ùعا٠Ùد٠اÙÙÙ٠ربÙا ÙرÙÙ٠ببÙÙتة ز٠اÙÙÙر بÙ٠عÙدÙا دÙÙÙت٠دخÙÙ Ù٠سÙتÙÙ ÙÙاÙت دÙ٠اÙÙØ´ÙÙØ© Ùارب تÙÙÙÙا ÙÙرÙ٠اÙÙÙ٠اÙا ÙÙت حرÙا٠Ù٠اÙÙ ÙØ´ÙÙÙا ÙÙا٠بÙÙز٠ÙØ«Ùا ÙÙ Ø´Ùر ÙحاÙÙ ÙØ´Ù٠بÙت٠بس اÙا ÙÙت برÙض ÙاÙÙÙ ÙاÙÙا ÙخاصÙÙ٠عشا٠حرا٠اÙÙ٠اÙا بعÙÙÙ ÙاÙا عرÙØ© اÙ٠حرا٠بس ساعتÙا حسÙت اÙ٠بردÙ٠اÙÙÙ٠اÙ٠باعÙ٠بÙجرد Ùعر٠اÙÙ ÙØ´ ÙÙدر اخÙÙ ÙاتجÙز ÙÙ ÙراÙا ÙÙز٠Ùاخر Ùرة Ùز٠ÙÙÙا ÙاÙ٠اÙا ÙØ´ ÙÙÙÙع اعÙÙ ÙضÙØ© ÙÙÙا٠Ù٠د٠ÙاÙÙ Ùردااش ابÙدا٠ÙاÙا عار٠اÙ٠ظÙÙت٠بس برد٠ÙÙرتÙÙÙØ´ بÙت٠ÙساÙر ÙÙÙÙÙ ÙÙتÙÙ٠اÙÙ Ùس٠بحب٠ÙاÙÙ Ùاز٠ارجعÙÙ ÙاÙ٠بÙت٠ÙÙÙ٠تÙرÙÙ٠عشا٠بحرÙÙا Ù٠ابÙÙا ÙÙÙÙ٠تسÙبÙÙ ÙÙا تÙبر اÙا ÙعÙا بحب٠بس ÙÙ ÙجعÙ٠اÙÙ ÙÙÙÙتش عرÙØ© اساÙح٠غÙر ÙÙا اردÙاÙÙ ÙÙ Ø´Ùر Ùز٠Ùج٠اÙبÙت Ùجاب حاجات ÙتÙÙÙÙÙر ÙبÙت٠ÙدÙÙ ÙÙعب ÙÙ٠حاجات اÙبÙب٠دÙÙ ÙاÙصراحة اخÙات٠ÙاÙÙ ÙراÙ٠صÙرة بÙت٠ÙÙ ÙراÙا ÙÙعرÙتش اÙا Ùتاخر ÙÙا٠بÙصÙرÙا ÙÙبعتÙاÙ٠عÙ٠اÙÙت ÙÙÙÙتش اعر٠Ùز٠ÙÙÙت Ùز٠ÙجبÙÙا اÙحاجات دÙ٠اÙا ÙÙÙتش بÙبÙ٠بس صÙ٠اÙÙرة دÙÙ ÙÙبÙÙÙ Ùبابا ÙاÙÙ ÙØ·ÙعتÙÙ ÙÙعدت Ùعا٠اÙÙ ÙØ´ÙÙÙ Ùض٠بصصاÙÙ ÙÙاÙÙ ÙحشتÙÙÙ ÙسÙØ­ÙÙÙ ÙاÙا ÙÙت ÙستÙÙÙØ© برد٠Ùع ا٠Ùا٠ÙÙس٠اÙÙÙ٠برد٠ÙحشتÙÙ٠اÙÙÙÙ ÙاÙ٠بÙت٠ÙÙا اÙÙد بÙت٠ÙباÙرغ٠Ù٠ا٠ÙØ´ عاÙزة تÙرÙاÙÙ ÙاÙا ÙÙت ÙÙÙ٠عÙÙت د٠باÙÙحاÙ٠بس ÙØ´ حبب ابÙدÙÙ Ùا٠Ùا٠بÙÙا عÙØ´ ÙÙÙØ­ ÙاÙا٠عشÙÙا Ùع بعض Ø®Ùص اÙÙÙا٠د٠ÙÙÙت اتصÙت باخت٠عشا٠تبعتÙ٠اÙبÙت عشا٠اÙا ÙÙت عرÙØ© اÙ٠ج٠ÙاÙ٠اتص٠Ùاستاذ٠Ùج٠بعد Ùص ساعة بابا Ùا٠Ùاعد Ùعا٠Ùاخت٠جابتÙ٠اÙبÙت ÙÙت Ø®ÙÙØ© ادخ٠بÙÙا بس حسÙت اÙÙ Ùاز٠ÙØ´ÙÙÙا Ùا٠حراÙÙ Ùد٠ÙÙعÙا ÙÙا دخÙت بÙ٠عÙØ· ÙÙعد حضÙÙا ÙÙبÙس ÙÙÙا ÙÙÙعب Ùعا٠Ùدرجة اÙÙا ÙاÙت Ù٠حضÙÙ Ùبابا ساب٠ÙعاÙا ÙÙعاÙا ÙØ·Ùب ÙÙ٠ارجعÙÙ ÙØ´ÙرÙ٠عÙ٠اÙÙ ÙÙب٠ح٠شÙÙØ© ÙØ®ÙÙت٠ÙØ´ÙÙÙا ÙÙاÙ٠اÙÙ ÙØ´ عار٠ÙعÙØ´ Ù٠غÙر٠ÙاÙÙ ÙدÙا٠بس اÙا ÙØ´ ÙÙدر اعÙØ´ Ùعا٠ÙÙÙ Ùع غÙر٠ÙÙØ®ÙÙ ÙÙÙا ÙعاÙشة ز٠ÙÙا ÙÙت عاÙشةÙعا٠ÙØ´ Ùدر٠اسÙح٠اÙ٠حت٠ÙستÙاش اÙعÙاج ÙØ´ÙÙÙ ÙجÙب ÙتÙجة ÙÙا حسÙت اÙ٠جÙزÙÙ ÙØ´ عشا٠Ùا٠بÙحبÙÙ Ùا اتجÙزÙ٠عشا٠اÙØ®ÙÙØ© ÙÙÙ ÙدÙÙÙ Ùرصة اÙÙر ÙÙستÙ٠رد٠بس اÙا ÙØ´ Ùدر٠اساÙØ­Ù ÙÙØ´ ÙÙدر اعÙØ´ ÙاÙا عارÙØ© اÙÙ ÙÙ٠بÙت تاÙÙ ÙÙاحدة تاÙÙØ© Ùاب٠ÙÙÙ٠تحسبÙÙا اÙاÙÙØ© بس اÙا ÙØ´ اÙاÙÙØ© اÙا بطÙب Ø·Ùب Ù٠ابسط Ø­ÙÙÙÙ٠ا٠جÙز٠ÙÙÙÙ ÙÙا بس Ùبرد٠ÙØ´ ÙÙÙÙع اطÙب ÙÙÙ ÙØ·ÙÙÙا عشا٠اÙÙÙ ÙرضÙÙØ´ عÙÙا ÙرضÙÙØ´ عÙ٠غÙر٠ÙÙÙا ÙÙÙا ÙاÙت ا٠ÙاÙا حسÙت باÙاÙÙÙØ© بعد ÙØ®ÙÙت اÙا ÙØ´ عرÙØ© اعÙ٠اÙ٠تÙرÙبا Ù٠اسبÙع Ùبعت ÙبÙت٠حاجات ÙÙÙÙس Ùصحاب٠ÙÙا ÙÙ Ùصر بÙÙصÙÙÙا حاجات Ù٠بÙعتÙا ÙÙا ÙÙÙبÙت بس اÙا ÙØ´ ÙرÙØ© ÙعاÙا اÙحاجة دÙ٠اÙا ÙØ´ عرÙØ© اÙÙر ÙÙا اتصر٠ارجÙÙÙ ÙÙدÙÙ٠حت٠اÙÙ٠برد٠دÙÙÙت٠ÙخصÙÙÙ ÙاÙÙÙ ÙØ´ Ø´ÙÙÙÙ Ùبرر اÙÙ ÙرجعÙÙÙØ´ بس ÙÙا ÙØ´ حاسÙ٠باÙÙاااااااار اÙÙ٠جÙاÙا اعÙ٠اÙ٠بس حد ÙÙÙÙÙ Ø´Ùرا ÙÙÙÙ
ارسل بلاغ  اضافة تعليق [14]
قلبي معاك     (4)
   
© 2009 - 10 FadFadly.com All Rights Reserved. سياسة الخصوصية